Bài đầu tiên viết về Trading. Let Profit run — Kệ mẹ cho lợi nhuận nó chạy!

Old but Gold — Cũ nhưng vẫn còn nguyên giá trị!

“Bạn phải sẵn sàng chấp nhận mất tiền mới kiếm được tiền”

CUT LOSSES, LET PROFITS RUN — CẮT LỖ VÀ ĐỂ LỢI NHUẬN CHẠY.

Và đó là lý thuyết, còn thực tế mình đang áp dụng nó ra sao.

Cặp USD/JPY chart 15min ngày 29/06/2020
Cặp EUR/CHF chart 15min ngày 29/06/2020
Cặp CHF/JPY chart 15Min ngày 10/07/2020
Áp dụng với vàng với khung thời gian dài Week chart
Chart LINK mình mua từ năm ngoái, và vào thêm lệnh mỗi khi nó chạm đường parabol xanh
Chart KNC cũng mua từ năm ngoái và kệ cho Profit run.

--

--

“Mọi thứ đều kết nối với nhau. Và các bài viết của tôi cũng vậy’’ — Luce. https://twitter.com/RealyNiggaohman

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Luce Wayne

Luce Wayne

“Mọi thứ đều kết nối với nhau. Và các bài viết của tôi cũng vậy’’ — Luce. https://twitter.com/RealyNiggaohman